Innovación en saúde

Responsable: Vicente Romo Pérez

Liña de investigación que inclúe o desenvolvemento e a aplicación das novas tecnoloxías aplicadas á saúde e ao benestar social.

Responsable

 • Vicente Romo Pérez

Investigadores:

 • Roberto Barcala Furelos
 • Yolanda Blanco Fernández
 • José Luis Chinchilla Minguet
 • José Ramón Fernández Bernárdez
 • Alberto Gil Solla
 • Ramón C. Hermida Domínguez.
 • María del Carmen Iglesias Perez
 • Martin López Nores
 • Artemio Mojón Ojea
 • Jose J. Pazos Arias
 • José María Pazos Couto
 • Manuel Pérez Cota
 • Vicente Romo Pérez
 • Jorge Viaño Santasmarinas

Esta liña desenvolverá investigacións ao redor da promoción e a prevención da saúde que logren un dobre beneficio: aumentar o benestar e a cohesión social, e traballar na sustentabilidade do sistema a medio e longo prazo.

Responsable:

 • Vicente Romo Pérez

Investigadores:

 • Roberto Barcala Furelos
 • José Luís Chinchilla Minguet
 • José Ramón Fernández Bernárdez
 • José Luís García Soidán
 • Ramón C. Hermida Domínguez.
 • María del Carmen Iglesias Pérez
 • Artemio Mojón Ojea
 • José María Pazos Couto
 • Manuel Pérez Cota
 • Jorge Viaño Santasmarinas

Innovación, Sustentabilidade e Comunicación

Responsable: Ana Belén Fernández Souto

Soportes e ferramentas da comunicación aplicadas á educación. Comunicación e divulgación.

Responsable

 • Ana Amorós

Investigadores

 • Ana Acuña
 • Aquilino Alonso
 • Miguel Cuevas
 • Alberto Dafonte
 • Francisca Fariña
 • Beatriz Legerén
 • Luis Navarro
 • Juan José Perona Paez
 • Regina Rodríguez
 • Mercedes Román

Análise de antecedentes, estratexias e técnicas de comunicación no ámbito da saúde e do benestar e deseño de propostas comunicativas que resolvan problemas nestes campos. Saúde e repercusión mediática. Campañas de concienciación. Promoción e repercusión mediática no ámbito sanitario.

Responsable

 • Maria Isabel Míguez

Investigadores

 • Ana Acuña
 • Aquilino Alonso
 • Mª Carmen Carretón Ballester
 • Juan Manuel Corbacho Valencia
 • Miguel Cuevas
 • Alberto Dafonte
 • Francisca Fariña
 • Águeda Gutiérrez Sánchez
 • Maria Jose Martinez Patiño
 • Margarita Pino Juste
 • Maria Luisa Rodicio García
 • Regina Rodríguez
 • José Rúas
 • Montse Vázquez

Análise de antecedentes, estratexias e técnicas de comunicación no ámbito do turismo e do medio e deseño de propostas comunicativas que resolvan problemas nestes campos. Promoción do territorio e turismo. Campañas de promoción.

Responsable

 • Ana Belén Fernández Souto

Investigadores

 • Anna Amorós
 • Juan Manuel Corbacho Valencia
 • Ana Dopico Parada
 • José Antonio Fraiz
 • María Isabel Míguez
 • Luis Navarro
 • Monica Valderrama Santomé
 • Montse Vázquez

Comunicación e novas tecnoloxías; soportes, ferramentas, tácticas e estratexias da comunicación social; historia aplicada á comunicación social.

Responsable

 • Montse Vázquez

Investigadores

 • Ana Acuña
 • Anna Amorós
 • Alberto Dafonte
 • Aquilino Alonso
 • Miguel Cuevas
 • Ana Dopico Parada
 • Ana Belén Fernández Souto
 • Aurora García
 • Beatriz Legerén
 • Daniel Martí
 • Alberto Pena
 • Regina Rodríguez
 • Mercedes Román
 • José Rúas
 • Emma Torres
 • Monica Valderrama Santomé

Análise de antecedentes, estratexias e técnicas de comunicación e acción aplicadas ao ámbito da responsabilidade social corporativa e deseño de propostas comunicativas e de acción que lles permitan ás organizacións o desenvolvemento de actividades de responsabilidade social que revertan positivamente na súa imaxe. Relacións públicas. Estudos de opinión pública.

Responsable

 • María Isabel Míguez

Investigadores

 • Juan Manuel Corbacho Valencia
 • Alberto Dafonte
 • Ana Dopico Parada
 • Ana Belén Fernández Souto
 • Daniel Martí
 • Alberto Pena

Campañas de comunicación. Estudos de reputación. Persuasión e promoción de produtos e servizos.

Responsable

 • Montse Vázquez

Investigadores

 • Anna Amorós
 • Montse Doval
 • Aurora García
 • Ostwaldo García
 • Juan José Perona
 • Emma Torres
 • Monica Valderrama Santomé

Cerimonial e protocolo. Campañas electorais. Grupo de presión. Dirección de comunicación. Organización de eventos.

Responsable

 • Ana Belén F. Souto

Investigadores

 • Antonio Castillo
 • Salvador Hernandez
 • Alberto Pena
 • Mercedes Román
 • José Rúas
 • Emma Torres

Deseño e Innovación Social

Responsable: Lola Dopico Aneiros

Liñas de investigación centradas en preparar axentes xeradores de innovación no sector deseño, en varios dos seus ámbitos de materialización con capacidade para liderar e coordinar equipos.

Responsable

 • Lola Dopico Aneiros

Investigadores

 • María Sol Alonso
 • Ignacio Fernando Barcia Rodriguez
 • Natividad Bermejo Arrieta
 • Marcos Dopico Castro
 • Silvia García
 • Ann Heyvaert
 • Ana Maria Soler Baena

O deseño en relación co desenvolvemento social é capaz de dar respostas transformadoras no seu contexto de aplicación. As habilidades do deseñador actual no ámbito da innovación social require do entendemento da tecnoloxía, do establecemento de redes e a creación de prototipos. Esta subliña de investigación inclúe, entre outros, ecodeseño, deseño e xénero eixes norte-sur, glocal, traballos en comunidades, deseño e saúde.

Responsable

 • Lola Dopico

Investigadores

 • María Sol Alonso
 • Ignacio Fernando Barcia Rodriguez
 • Natividad Bermejo Arrieta
 • Xosé Manuel Buxán Brán
 • Susana Cendán
 • Marcos Dopico Castro
 • Ostwaldo García
 • Silvia García
 • Ann Heyvaert
 • Juan Carlos Meana
 • María José Pérez Fabello
 • Maria del Mar Rodriguez Caldas
 • Ana Maria Soler Baena

Innovación e Sustentabilidade dos Recursos Naturais

Responsable: Juan Picos Martín

Estudo de especies protexidas, indicadoras, endemismos, hábitats etc. de interese rexional, estatal e/ou comunitario e dos seus procesos ecolóxicos. Xestión e conservación da diversidade biolóxica. Xestión de espazos naturais.

Responsables

 • Graciela Paz Bermúdez
 • Josefina Garrido González

Investigadores

 • Maria Calviño Cancela
 • Jose Manuel Casas Mirás
 • Mª Luisa Castro
 • Eugenia López de Silanes Vázquez
 • Purificación Marcet Miramontes
 • Luís Ortiz Torres
 • Francisco Ramil
 • Francisco Rocha
 • Luís Sanches Ferrandes
 • José Mª Sánchez Fernández
 • Enrique Valero del Olmo Gutiérrez

Aproveitamento de residuos e de recursos naturais integrando procesos de conversión para producir combustibles, enerxía e produtos diversos.

Responsable:

 • Mª Angeles Cancela Carral

Investigadores:

 • José Mª Casas Mirás
 • Luís Ortiz Torres
 • Luís Sanches Ferrandes
 • Ángel Sánchez Bermudez

Drons, intelixencia artificial, láser 3D e GIS3D. Integración de sensores cartográficos en drons, implementación de sistemas intelixentes de xeoposicionamento en contornas sen GPS, desenvolvemento de solucións LiDAR, deseño de equipos multisensor, binomio cartografía-realidade virtual, automatización de procesamento de datos cartográficos, xeración de contornas GIS3D.

Responsable

 • Julia Armesto González

Investigadores

 • Jose Manuel Casas Mirás
 • Celestino Ordóñez Galán
 • Luis Ortiz Torres
 • Juan Picos Martín
 • Luis Sanches Ferrandes

Xestión dos ecosistemas fluviais: conservación e restauración. Análise e avaliación da calidade das augas. Dinámica do sistema a través da modelización. Estudo das interaccións entre os diferentes elementos do ecosistema e das súas funcións ecolóxicas.

Responsable

 • Enrique Valero Gutiérrez del Olmo
 • Josefina Garrido González

Investigadores

 • Xana Álvarez
 • José Manuel Casas Mirás
 • Simone da Graça Pinto Varandas
 • Luís Ortiz Torres
 • Luis Sanches Ferrandes

Avaliación de emisións de gases de efecto invernadoiro, monitoraxe de recursos, cidades intelixentes e sustentables, eficiencia enerxética en edificación.

Responsable

 • Julia Armesto González

Investigadores

 • Ignacio Cañas Guerrero
 • José Manuel Casas Mirás
 • Luís Ortiz Torres
 • Faustino Patiño Barbeito
 • Fautino Patiño Cambeiro
 • Luís Sanches Ferrandes
 • José Mª Sánchez Fernández

Estudos avanzados en silvicultura e xestión de sistemas forestais, incluíndo a avaliación de recursos e servizos ambientais, e outras disciplinas relacionadas, co obxectivo de, baseado no coñecemento científico e o desenvolvemento tecnolóxico, satisfacer agora e no futuro as demandas ambientais, económicas e sociais.

Responsable

 • Juan Picos Martín

Investigadores

 • Yolanda Ambrosio Torrijos
 • Xana Alvarez Bermudez
 • José Manuel Casas Mirás
 • Fernando António Leal Pacheco
 • Purificación Marcet Miramontes
 • Luís Ortiz Torres
 • Graciela Paz Bermudez
 • Luis Sanches Ferrandes
 • Luís Sánchez Fernándes
 • Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

Gobernanza e Innovación

Responsable: Rosa María Ricoy Casas

Esta subliña de investigación focalízase no estudo do goberno electrónico como enfoque teórico-empírico que centra o seu interese no uso intensivo das TIC, co obxectivo de xerar condicións de bo goberno a través da prestación de servizos e transferencia de información eficientes (e-Administración), así como do fortalecemento do proceso de políticas públicas fundamentado na creación de vías de participación da cidadanía e dos principais actores implicados (e-Gobernanza).

Responsable

 • Xosé Mª Mahou Lago

Investigadores

 • Mónica López Viso
 • Enrique Varela
 • Juan Vidal

En situacións de catástrofe, nas que se alteran as condicións que fan posible a vida humana, as persoas han de xestionar unha vida na precariedade. Esas formas de xestión da catástrofe constitúen ferramentas de innovación a diferentes niveis (desde o persoal ao institucional) nas que se reconstitúe a cidadanía.

Responsable

 • David Casado Neira

Investigadores

 • Arturo Leyte Coello
 • Álvaro Xosé López Mira
 • Xosé Mahou Lago

O xurdimento, evolución, consolidación e crise nas democracias liberais ten incidencia directa sobre as institucións que se construíron para resolver problemas de interese xeral. É por esta razón, pola que se expón como necesaria unha reflexión académica (teórico-práctica), que ten o seu reflexo nas liñas de investigación desenvolvidas na actualidade en relación coas institucións públicas, e as súas diferentes modalidades de intervención multinivel e intergobernamental. En especial, falamos de liñas orientadas á análise da innovación política, administrativa e social no marco multinivel, co obxectivo de ampliar o campo da boa gobernanza e as capacidades de interacción e cooperación entre actores públicos, privados e do terceiro sector en relación cos bens públicos e comúns.

Responsable

 • Enrique José Varela Álvarez

Investigadores

 • Celso Cancela
 • Álvaro Xosé López Mira
 • Xosé Mahou
 • Antonio Carlos Pereira
 • Argimiro Rojo

A eficiencia social require que leve a cabo unha serie de contratacións cuxo custo debe ser asumido na súa totalidade ou parcialmente polos organismos implicados. Trátase, por unha banda, de buscar reparticións óptimas dos custos e dos beneficios, e por outra, de estudar os mecanismos óptimos de contratación.

Responsable

 • Juan Vidal

Investigadores

 • Álvaro Xosé López Mira
 • Xosé Mahou
 • Enrique Varela

Sustentabilidade e compra pública para a innovación a través da contratación do sector público.

Esta subliña céntrase na análise de distintas cuestións:

 1. Como deseñar os contratos públicos para fomentar o máis amplamente posible a sustentabilidade ambiental
 2. Deseño e lanzamento de contratos denominados precomerciais (compra pública precomercial), por promoverse a realización de servizos de I+D previos á súa comercialización, co fin de obter solucións innovadoras que superen ás existentes no mercado.
 3. A relación da contratación pública co impulso de Smart Cities

Responsable

 • Patricia Valcárcel Fernández

Investigadores

 • Mª Antonia Arias Martinez
 • Rafael Fernández Acevedo
 • Gabriela M. Racca
 • Pablo Menéndez García
 • Rosa Ricoy Casas

Programas de compliance, responsabilidade social corporativa e utilización estratéxica da contratación pública. Nun contexto social de preocupación crecente polo incremento da integridade no quefacer do sector público e a evitación e loita contra a fraude e a corrupción esta subliña céntrase na identificación das ferramentas adoptadas para minimizar estas prácticas ilícitas e velar pola transparencia real e a calidade da contratación pública. Un lugar propio no estudo destas cuestións constituirao o estudo dos instrumentos de compliance susceptibles de ser adoptados polas empresas que participan nos contratos públicos e os resultados que están a dar.

Responsable

 • Patricia Valcárcel Fernández

Investigadores

 • Mª Antonia Arias Martínez
 • Rafael Fernández Acevedo
 • Gabriella M. Racca
 • Pablo Menéndez García
 • Rosa Ricoy Casas

A redución das capacidades políticas das entidades estatais parece incuestionable. A reflexión e as propostas ao redor da gobernanza mundial ou a propia xeración de movementos e organizacións cun discurso e demandas globais xa son parte da paisaxe política. Entre o mundial e o estatal, toman corpo iniciativas integradoras supraestatais (económica, política, militar etc.); entre elas figura a UE que ofrece múltiples interrogantes acerca das fórmulas político-institucionais e procesos que se deben seguir, é dicir, formula preguntas sobre a súa gobernanza. A integración europea é imprescindible para a explicación e comprensión de fenómenos políticos que nos rodean. A investigación e a análise crítica destes fenómenos e as súas derivacións é un elemento central para o persoal investigador social desde diversas facetas (política, institucional, xurídica, económica, social etc.).

Responsable

 • Celso Cancela Outeda

Investigadores

 • Álvaro Xosé López Mira
 • Mónica López Viso
 • Antonio Carlos Pereira Menaut
 • Rosa Ricoy Casas
 • Argimiro Rojo
 • Enrique Varela

Innovación Pedagóxica na Profesionalización Docente

Responsable: Antonia Blanco Pesqueira

Estudos e investigacións que aborden novas orientacións no desenvolvemento profesional docente do ensino obrigatorio.

Responsable

 • Antonia Blanco Pesqueira

Investigadores

 • María Álvarez Lires
 • M. Esther Martínez Figueira
 • Ángeles Parrilla Latas
 • Uxío Pérez Rodríguez
 • Manuela Raposo Rivas

Estudos e investigacións que aborden novas orientacións no desenvolvemento profesional docente do ensino post-obrigatorio.

Responsable

 • Antonia Blanco Pesqueira

Investigadores

 • Maria del Rocio Abalo Nuñez
 • Alejandra Alonso Calvete
 • Iria Dacuña Carrera
 • Harry Daniels
 • Joana González González
 • Alfonso Gutierrez Santiago
 • Lorenzo Antonio Justo Cousiño
 • Eva Mª Lantarón Caeiro
 • Ivan Prieto Lage
 • Maria Mercedes Soto González