Todo o profesorado do programa está en posesión do título de doutor, sen prexuízo da posible colaboración en determinadas actividades específicas doutras persoas ou profesionais en virtude da súa relevante cualificación científica ou profesional no correspondente ámbito de coñecemento.

Será factible incorporar ao programa persoal docente ou investigador alleo á propia universidade. En tal caso, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (en diante CAPD) acreditará esta condición e garantirá os recursos necesarios para estas incorporacións debendo comunicalo á universidade.

 

Titores do programa

A admisión definitiva dun doutorando no programa leva a asignación dun titor/a, designado pola CAPD. Tratarase dun profesor/a asignado/a ao programa con vinculación permanente coa universidade e/ou entidade colaboradora no programa de doutoramento.

Con carácter xeral, o titor/a terá como funcións:

  • Velar pola interacción do doutorando coa CAPD e, conxuntamente, co director/a da tese.
  • Velar pola adecuación ás liñas do programa da formación e a actividade investigadora do doutorando.
  • Orientar ao doutorando nas actividades docentes e de investigación do programa.

A CAPD, oído o doutorando, poderá modificar o nomeamento do titor/a en calquera momento do período de realización do doutoramento, sempre que concorran razóns xustificadas.

A labor de titorización será recoñecida como parte da dedicación docente e investigadora do profesorado tal e como sexa regulado na Universidade de Vigo.

 

Directores da tese de doutoramento

No prazo máximo de tres meses desde a súa matriculación, a CAPD asignará a cada doutorando un director/a de tese que poderá ser coincidente ou non co titor/a previamente referido. A dirección da tese será a máxima responsable da coherencia e idoneidade das actividades de formación, do impacto e novidade no seu campo, da temática da tese e da guía na planificación e a súa adecuación, no seu caso, á doutros proxectos e actividades onde se inscriba o doutorando.

Poderá ser director/a de tese calquera doutor/a español ou estranxeiro, con experiencia acreditada investigadora, con independencia da universidade, centro ou institución na que preste os seus servizos. Por acreditada experiencia investigadora enténdese o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos (entendendo que os requisitos máis esixentes son os que ha de asumir -se así se acorda no convenio- este programa de doutoramento):

  • Ter recoñecido dous sexenios de actividade investigadora

No caso de que un membro do persoal docente do programa cumpra os requisitos para ser director/a e titor/a asumirá as dúas funcións, de ser o caso.

No caso que o director/a non teña vinculación permanente coa universidade ou entidade colaboradora do programa ou non sexa profesor/a do programa, o programa asignará un titor/a que cumpra os requisitos establecidos no Regulamento de Estudos de Doutoramento da Universidade de Vigo.

A CAPD, oído o doutorando, poderá modificar o nomeamento do director/a de tese en calquera momento do período de realización do doutoramento, sempre que concorran razóns xustificadas.

Consulta a Guía de boas prácticas para a elaboración de teses de doutoramento.