Indicador 2017/2018 2018/2019
Prazas ofertadas 20 20
Demanda 26 20
Matrícula de novo ingreso
Matrícula total 21 31
% de estudantado estranxeiro matriculado 5,00% 10,00%
% de estudantado procedentes de estudos de mestrado doutras universidades 28,57% 21,43%
% de estudantado matriculado a tempo parcial 42,86% 41,94%
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…) 0,00% 0,00%
Número de teses defendidas
Número de profesores con sexenios vivos 78 78
Número de directores estranxeiros 1
Número de teses defendidas a tempo completo
% de teses coa calificación de “cum laude”
Duración media do programa de doutoramento a tempo completo